REKLAM YASAĞI AÇISINDAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN WEB SİTESİ AÇMASI

Yeminli Mali Müşavir Sayın İsmail KÖKBULUT ile yapmış olduğumuz ziyaret neticesinde kendisinden edindiğimiz bilgileri siz okuyucularımız ile de paylaşıyoruz. Bu vesile ile Sn. İsmail KÖKBULUT'a değerli bilgilerini bizimle paylaştığı için teşekkürlerimizi bir borç biliriz.

Meslek Mensupları(Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler) web sitesi açarak topluma bilgi sağlamakta ve güncel değişmeleri sayfalarında sunmaktadırlar. Bazı meslek mensupları da web sitesini iş elde etmek amacıyla kullanmakta yani haksız rekabet unsuru yapmaktadırlar. Dürüst, tarafsız ve güvenilir olarak görevini yapmak zorunda olan meslek mensubu aynı zamanda toplumsal menfaati de temsil etmelidir. Aksi halde meslek ticarileşecek ve kar amacına dönüşecektir. İlgili kanun, yönetmelik ve meslek kararlarında ise iş elde etmek amacıyla doğrudan veya dolaylı reklam yapılması yasaklanmıştır. Bu bağlamda meslek mensupları tarafından web sitesi açılmasının reklam yasağı karşısındaki durumu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.

3568 Sayılı Kanun

3568 sayılı kanunda meslek mensuplarının uyması gereken kurallar belirtilmiş olup bu kurallardan biri de reklam yasağıdır. Kanunun 44. maddesine göre meslek mensupları iş elde etmek için reklam sayılabilecek faaliyetlerde bulunamazlar. Tabela veya basılı kağıtlarında ruhsatname ile belirlenen mesleki unvanları dışında başka sıfat kullanamazlar.

Meslek Ahlak Kuralları ile İlgili Mecburi Meslek Kararı

Meslek mensuplarının meslek ahlakına ilişkin mecburi meslek kararı ile reklam yapılması yasaktır. Bu nedenle bir gazete, dergi veya benzeri duyuru araçlarından herhangi birinden yararlanarak reklam yapmak yasaktır. Meslek mensubu basına bülten dağıtmak veya demeç vermek suretiyle kendi firmasının mesleki deneyim ve hizmetlerini yüceltemez veya reklam edemez. Ancak toplumun ilgilendiği konularda meslek mensubunun yaptığı yayınlar ve demeçlerin haber programlarında verilmesi veya yazılması reklam sayılmaz.

Meslek unvanı dışında “vergi uzmanı”, “yönetim danışmanı”, “eski vergi dairesi müdürü”, “eski inceleme elemanı” gibi herhangi bir mesleki uzmanlığı gösteren bir tanıtım kullanılamaz. Ancak yazarlık ve akademik unvanların kullanılması reklam sayılmaz.

Eğitim seminerine katılma reklam sayılmaz.

Meslek mensupları kullandıkları kartvizitlerde yalnızca kart sahibinin adını soyadını, mesleki şirketin veya büronun unvanını, adresini, telefon ve faks numaralarını, mesleki unvan ile bürodaki veya şirketteki yönetici, ortak, danışman gibi unvanları taşır. Bu kartvizitlerde herhangi bir uzmanlık alanı veya eski görevlerini belirten rumuz veya unvanların yer alması reklam kapsamındadır.

Meslek mensubunun bürosunu veya mesleki şirketini tanıtıcı özel dosya, katalog, baskılı bloknot ve kalem kullanılması reklam sayılmaz.

Disiplin Yönetmeliği

Disiplin yönetmeliği 31.10.2000 tarih ve 24.216 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 6. maddesine göre meslek mensuplarınca reklam yasağına uyulmaması durumunda kınama cezası uygulanacağı belirtilmiştir. Yönetmeliğin 4. maddesine göre kınama cezası, meslek mensubuna görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. 3 yıllık bir süre zarfında reklam yasağı nedeniyle kınama cezası almış meslek mensubu bu eylemini tekrarlarsa geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır. Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası: mesleki sıfatı saklı kalmak üzere altı aydan az, bir yıldan fazla olmamak üzere, mesleki faaliyetten alıkoymadır.

Web Sitesi Açılmasının Reklam Yasağı Yönünden Değerlendirilmesi

Web sitesinin açılması reklama girmez. Reklam yasağını ilgilendiren sitenin içeriğidir. İlgili kurallardan da anlaşılacağı gibi sadece meslek mensubunu tanıtıcı bilgilerin bulunduğu ve haberleşme amaçlı siteler reklam kapsamına girmemektedir. Bunun yanında meslek mensupları sitelerine kamuyu ilgilendiren bilgileri koyabilirler. Mevzuattaki değişikliklerin bildirilmesi verilebilir.

Ancak web sitesinin iş elde etmek amacıyla kullanılması reklam yasağına girer. Meslek mensubunun ve kurumun mesleki deneyim ve hizmetinin yüceltilmesi, müşteri referanslarının verilmesi ve yanıltıcı alan adlarının(Domain Name) kullanılması başlıca reklam unsurlarıdır. Genel olarak site içeriğinde şu durumların varlığı reklam kabul edilir:

 Kendisinin ve kurumunun mesleki deneyim ve hizmetini yüceltmesi,
 Uzmanlık alanına giren faaliyet konularını belirtmesi,
 Evvelce veya halen iş yaptığı müşterilerinin ismini açıklaması ve referans olarak göstermesi,
 Yanıltıcı alan adlarını kullanması,
 Ücretsiz danışmanlık hizmeti sunması,
 Aldığı ödülleri ve üyesi bulunduğu vakıf ve kuruluşları açıklaması gibi.
Yazı ile ilgili yorumlar

Bu yazı ile ilgili bir yorum bulunamadı.
Reklam.com.tr Ana Sayfa